Mund ta përdorni llakun dispersiv me bazë të ujit për
shumicen e produkteve tuaja.